close
تبلیغات در اینترنت
کلیدهاي میانبر در ویندوز XP و SEVEN

کلیدهاي میانبر در ویندوز XP و SEVEN

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه                                                                                 3
کلید میانبر چیست و چگونه از آن استفاده کنیم                          3 
اهمیت صفحه کلید و امکان استفاده از آن به عنوان رابط دستوري  4
استقرار کلید ها بر روي صفحه کلید هاي استاندار                       5 
تایپ و ویرایش متن با استفاده از صفحه کلید                             6
استفاده از کلید هاي میانبر صفحه کلید                                   7
چند کلید میانبر مفید در محیط ویندوز                                       8
کلیدهاي اضافی صفحه کلید                                                10
استفاده از کلید هاي ناوبري                                                 10
ساخت کلید میانبر، براي اجراي برنامه ها                               14 
استفاده از صفحه کلید را آسان کنید                                     15  
تایپ، بدون استفاده از صفحه کلید                                       16
نکاتی در مورد 18On-Screen Keyboard
کلکسیون کلید هاي میانبر                                                 18
کلیدهاي میانبردر پنجره هاي محاورهاي                       20
کلید هاي میانبر قابل استفاده با کلید ویندوز                  20
کلیدهاي میانبر در ویندوز اکسپلورر                              22             
سهولت دسترسی به میانبرهاي صفحه کلید                     23
کلیدهاي میانبر در 24emote Desktop Connection
کلیدهاي میانبر در برنامه نقاشی ویندوز                     25
کلیدهاي میانبر در ماشین حساب ویندوز                     29
کلیدهاي میانبر در ژورنال ویندوز7
کلیدهاي میانبر در کمک ویندوز                      32
کلیدهاي میانبر در مدیا پلیر                  33
کلید هاي میانبر مرورگر اینترنت                    35
کلید هاي میانبر قابل استفاده در مرکز رسانه              39
خلاصه                42

مقدمه:
ویندوز 7 کلیدهاي میانبر جدید و زیادي دارد که ما با آنها آشنا نیستیم و یا تا به حال از آنها استفاده نکرده ایم .
البته بعضی از این کلیدهاي میانبر، همان کلیدهاي میانبر قبلی هستند که در ویندوز هاي قبلی مثل
یا ویندوز 98 موجود بود و ممکن است که آنها را بدانید و از آنها استفاده کرده اید و میکنید. Xp ویندوز
به ه رحال در این کتاب به بیش از 200 کلید ترکیبی و میانبر، که تقریبا شامل تمام کلید هاي میانبر ي است
که در ویندوز 7 و برنامه هاي قابل اجرا در ویندور 7 وجود دارند اشاره شده است.
همچنین اکثر کلید هاي میانبر ذکر شده در این کت اب غیر از کلید هاي میانبر جدیدي ک ه در ویندوز 7 اضافه
نیز قابل استفاده است. Xp شده است در ویندوز
کلید میانبر چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟
کلید میانبر ترکیب دو یا چند کلید صفحه کلی د است که معمولا باهم ی ا یکی پس از دیگري (فشردن کلید
اول و نگه داشتن و فشردن کلید بعدي و در نهایت رها سازي ه ر دو کلید فشرده شده) براي انجام وظایف
خاصی فشرده میشوند.
مزیت استفاده از کلید هاي میانبر صفحه کلید:
- کاربري آسان در استفاده از کامپیوتر
- سرعت در استفاده از کامپیوتر و سرعت در دستور دهی
- صرفه جویی در وقت
- با توجه به اینکه صفحه کلید اولین دستگاه ورودي و همچنین داراي اولین اولویت براي ورود اطلاعات به
کامپیوتر است، استفاده از صفحه کلید به جاي ماوس یا دیگر دستگاه هاي ورودي سرعت بالایی به ورود
اطلاعات شما میدهد.
نکته:
معمولا سازندگا ن و شرکت هاي نرم افزار ي در اکثر برنامه ها براي تسر یع و سه ولت در اجراي دستورات
مختلف ک لید ه اي میانبري را براي اجراي دستورات، تعریف و پیاده سازي می کنند. به عنوان مثال، براي پ ی
را Alt برد ن و شناخت این ک لید ه اي میانبر د ر برنامه هاي مختلف، در صفحه اص لی برنامه، کافی است کل ی د
􀋽
نگدارید، ک لید میانبر بع دي که به عنوان کلید میانبر تع ریف شده است، به ص ورت روشن در خوا هد آمد و شما
متوجه خواه ید شد که براي دسترس ی و اجراي آن منوي مورد نظر چه کلیدي را می توانی د فشار ده ی د. با
فشردن ک لید دوم که به صورت زیر خط دار و روشن در آمده است، کلید مربوطه را فشار دهید تا منو ی ا دستور
مورد نظر به اجرا درآید. این کلید میانبر، معادل این است که شما با ماوس روي منوي مربوطه کلیک کنید.
ضمن ،Alt فشردن کلید Microsoft Office و Wordpad ، Paint در ضمن، در بعضی از برنامه ها مانند
زیر خط دارشدن و فعال شدن حروف فعال براي اعمال کلید هاي میانبر، منو را فعال می کند تا با استفاده از
کلید هاي جهتی بتوانید در بین منو ها حرکت کرده و دستورات خود را با اعمال کنید.
اهمیت صفحه کلید و امکان استفاده از آن به عنوان رابط دستوري
صفحه ک لید او لین و اصلی ت رین دستگاه ورودي، براي ورود اطلاعات است. در مورد کارهایی مثل نوشتن نامه
یا امور تا یپی یا محاسبه داده ها صفحه کلید راه اصلی ورود اطلاعات به کامپیوترمی باشد. اما آیا به ای ن فکر
کرده اید که با یادگیري چند کلید میانبر ساده، خواهید توانست با استفاده از صفحه کلید و کلی د ه اي می انبر،
کامپیوترخود را به صورت کارآمد تر و سریعتر کنترل کنید؟ این کتاب راهنمایی براي دانستن کلید هاي می انبر،
براي اعمال دستورات است.
􀋾
استقرار کلید ها بر روي صفحه کلید هاي استاندار:
تقسیم بندي و شکل استقرار کلید ها ي روي صفحه کلید ، بر اساس عملکرد آنها، ص ورت گرفته است و به
چند گروه تقسیم میشود :
-1 کلید هاي تایپ (حروف الفبایی):
این کلی دها شا مل کلیدهاي حروف، کلیدهاي اعداد ، کلیدهاي نقطه گذاري، و کلیدهاي کاراکترهاي علامتی
که بیشتر در زندگی روزمره ما (#,@,! و . . .) مورد استفاده هستند، میباشد.
-2 کلید هاي کنترلی:
این کلید ها به تنهایی یا در ترکیب با کلیدهاي دیگر براي انجام کارهاي خاص قابل استفاده هستند.
میباشد. Shift, Alt, Ctrl, Window key, Esc : این کلید ها شامل کلید هاي
-3 کلید هاي تابعی:
براي انجام وظایف خاص استفاده می شود در ضمن عملکرد آنها از (F ت ا 12 F کلید هاي تابعی (کلید هاي 1
یک برنامه به برنامه دیگر متفاوت است.
:Navigation Keys ( -4 کلید هاي ناوبري (هدایتگر
این کلیدها براي حرکت و ویرایش در بین اسناد، صفحات وب و متونی که طولانی هستند استفاده میشوند.
، Page Up ، End ، Home ، ( این کلیدها عبارتند از: عبارتند از کلیدهاي جهت دار(بالا، پایین، چپ و راست
.Insert و Delete ، Page Down
-5 کلید هاي عددي:
کلید هاي عددي صفحه کلید براي سریعتر و راحت تر وارد کردن اعداد بکار می رود. چیدمان استاندارد این
کلید ها در یک گروه، مانند کلیدهاي ماشین حساب است.
در تصویر زیر نحوه چیدمان استاندارد و کلیدهاي استاندارد یک صفحه کلید نمایش داده شده است. البته
ممکن چیدمان صفحه کلید شما استاندارد نباشد و نسبت به کارخانه تولید کننده و مارك تجاري کمی متفاوت
باشد.
􀋿
تایپ و ویرایش متن با استفاده از صفحه کلید
هرگاه لازم باشد که ایمیل یا پیام متنی بفرستید ی ا در برنامه کاربردي خاصی بخواهید متنی را تایپ کنید،
معمول ترین راه استفاده از صفحه کلید است. در این صورت، می توانید با کلیک کردن ماوس در محل مورد
نظر یا با استفاده از کلید هاي ناوبري که به آنها اشاره شد ، مکان نما را در آن محل برده و شروع با تایپ متن
مورد نظر بکنید.
علاوه بر حروف ، اعداد ، علائم نق طه گذاري و سمبل ها ، کلید هاي دیگري براي تایپ وجود دارند که شامل
کلید هاي زیر هستند.
Shift, Caps Lock, Tab, Enter, the Spacebar, Backspace.
در جدول زیر عملکرد هر یک از کلید هاي بالا توضیح داده شده است.
کلید عملکرد
این کلید در ترکیب با کلیدهاي حرفی، براي تایپ حروف به صورت حرف بزرگ بکار
می رود.
باعث ورود کاراکتر (Shift+ در ضمن در مورد کلید دو حالتی فشردن (کلید 2حالته
بالایی خواهد شد.
Shift
به معنی قفل شدن صفحه کلید Caps Lock فشردن این کلید و روشن شدن چراغ
روشن باشد، Caps Lock براي تایپ حروف به صورت بزرگ است و مادامی که چراغ
کلیه حروف به صورت بزرگ تایپ خواهند شد. با فشردن دوباره این کلید، قفل حروف
باز شده و به صورت کوچک تایپ می شوند.
Caps Lock
فشردن این کلید در محیط متنی باعث پرش مکان نما در اندازه مشخص شده به جلو
است همچنین با فشردن این کلید براي حرکت و تغییر حالت انتخاب در پنجره ها و
برنامه هاي مختلف بکار می رود.
Shift +Tab براي حرکت معکوس در بین حالت هاي انتخاب می توانید از کلید
استفاده کنید.
Tab
فشردن این کلید در محیط متنی به معنی پایان خط فعلی یا پایان پاراگراف است و
پس از فشردن این کلید مکان نما به خط جدید می رود.
همچنین از این کلید براي تایید انتخاب و وارد نمودن دستور استفاده می شود.
Enter
در محیط متنی به معنی ایجاد فاصله و حرکت مکان نما به اندازه Spacebar فشردن
ي یک خانه به جلو و ایجاد یک کاراکتر خالی است.
همچنین در حالتهاي انتخاب براي درج و حذف تیک در مربع مربوطه بکار می ود.
Spacebar
فشردن این کلید باعث حرکت به عقب مکان نما و حذف آخرین کاراکتر تایپ شده می
شود. Backspace
􀌀
استفاده از کلید هاي میانبر صفحه کلید
با استفاده از کلیدهاي میانبر متنوع صفحه کلی د می توانید دستورات خود را وارد کنید. دلیل نامیدن این کلید
هاي ترکیبی به عنوان "میانبر" این است که دقیقا همان کارهایی که می توان با ماوس انجام داد، با استفاده
از یک کلید یا ترکیب چند کلید به صورت بسیار سریعتر از طریق صفحه کلید انجام داد.
نکته:
در این کتاب، علامت (+) بین دو یا چند کلید به این معنی است که باید از ترکیب دو یا چند کلید استفاده
کنید.
را A را فش ار داده و نگه دارید و سپس کلید Ctrl به این معنی است که باید ابتدا کلید Ctrl +A : براي مثال
فشار دهید و کلید ها را رها کنید.
را ف شار داده و نگه دارید و سپس کلید Ctrl به این معنی است که باید ابتدا کلید Ctrl +Shift +A همچنین
را فشار دهید و کلید ها را رها کنید. A را فشار داده و نگه دارید و سپس کلید Shift
کلیدهاي میانبردر برنامه هاي مختلف
جالب است بدانید در اکثر برنامه امکان این وجود دارد که کارها و دستورات را با استفاده از صفحه کلید انجام
دهید.
در اکثر برنامه ها، با باز کردن منوي اصلی برنامه می توان به این کلید هاي میانبر پی برد. کلید هاي ترکیبی
براي این کلید هاي میانبر(در صورت وجود و از پیش تعریف شدن) در ک نار آیتم هاي منو نمایش داده شده
اند.
و کلید هاي میانبر آن نمایش داده شده است. توجه داشته باشید Notepad برنامه Edit در تصویر زیر منوي
که در اینجا تمامی دستورا ت دارا ي کلید میانبر هستند و این کلیدها در کنار آیتم هاي مربوطه نمایش داده
شده اند.
􀌁
انتخاب منوها ، دستورات و گزینه ها
خوب است بدانید که میتوانید منوه ا، دستورا ت و دیگر گزینه ها را با استفاده از صفحه کلید انتخاب کرده و
اعمال کنید.
در برنامه هایی که داراي من و و گزینه هاي زیر منو هستند، زیر خط دار بودن یکی از حروف در هر آیتم به این
Alt می توانید منو را فعال نمایید به این ترتیب که با فشار دادن کلید Alt معنی است که با استفاده از کلید
منو فعال خواهد شد و با کلید هاي جهتی میتوانید در بین منو حرکت کنید یا اینکه با استفاد ه از کلید ترکیبی
آن عنوان از منو را باز کنید. (+ Alt (حروف زیر خط دار
را فشار دهید. و (Alt + O) کلید هاي Format براي باز کردن منوي Notepad به عنوان مثال در برنامه
همینطور می توانید پیش تر بروید و براي انتخاب عنوان هاي دستوري نیز از کلید هاي میانبر استفاده کنید. به
را فشار دهید. (Alt + O + F) کافیست کلید هاي Font عنوان مثال براي باز شدن پنجره محاوره اي
لازم به ذکر است این ترفند در تمام پنجره هاي محاوره اي قابل اجراست. هرگاه که حروف زیر خط دار در
نیز آن گزینه را (Alt) یک پنجره محاورهاي مشاهده کردید، این بدان معنی است که میتوانید با استفاده از
انتخاب کنید.
چند کلید میانبر مفید در محیط ویندوز
کلید ترکیبی عملکرد کلید ترکیبی
کلید ویندوز باز کردن یا بستن منوي استارت ویندوز
سوئیچ کردن بین برنامه هاي باز (یا پنجره هاي باز) Alt + Tab
بستن پنجره فعال یا خروج از برنامه فعال Alt + F4
ذخیره فایل فعلی و یا سند فعلی که در حال کار کردن با آن هستید(در اکثر برنامه ها) Ctrl + S
کپی قسمت انتخاب شده و بردن به حافظهي کلیپ بورد Ctrl + C
برش قسمت انتخاب شده و بردن به حافظهي کلیپ بورد Ctrl + X
بازیابی و چسباندن آخرین آیتم کپی شده یا برش داده شده از کلیپ بورد به محل فعلی Ctrl + V
آخرین عملی را که انجام داده اید لغو میکند Ctrl + Z
انتخاب همه متن یا کل سند یا کل تصویر یا کل فایلها در یک برنامه یا یک پنجره Ctrl + A
F1
نمایش راهنماي مربوط به برنامه هاي مختلف یا مربوط به یک پنجره در قسمتها و پنجره
هاي محاوره اي ویندوز (راهنماي همان قسمت را باز میکند)
􀌂
باز شدن برنامه کمک و پشتیبانی خود سیستم عامل ویندوز + F1
انصراف از وظیفه و عملکرد فعلی Esc
کلید کاربردي
کنار کلید
کنترل سمت راست
منویی باز خواهد شد که به پنجره یا برنامه یا قسمتی که در آن هستید مربوط است این
کلید معادل راست کلیک کردن در همان قسمت است.
􀋺􀋹
کلیدهاي اضافی صفحه کلید
به جز کلیدهاي استانداردي که به آنها اشاره شد و بر روي تمامی صفحه کلید ها وجود دارد، ممکن است
صفحه کلی د شم ا داراي کلید هاي اضافی مفید دیگري نیز باش د. این کلید ه اي اضافی معمولا بر روي بعضی
از صفح ه کلید هاي مدرن امروزي تعبیه میشوند. تا جایی ک ه بعضی از این کلید ها براي اجراي یک برنامه
خاص، اختصاص داده شدهاند. از جمله این کلید ها میتوان به کلید هاي زیر اشاره کرد.
کلیدي که براي اجراي برنامه ماشین حساب ویندوز و یا کلیدي که براي اجراي برنامه مالتی مدیا پلیر ویا
کلیدهاي کاربردي قابل استفاده در برنامه مرورگر اینترنت قابل استفاده اند.
استفاده از کلید هاي ناوبري
کلید هاي ناوبري به شما اجازه حرکت مکان نما ، به اطراف حرکت در اسناد و صفحات وب و ویرایش متن .
لیست زیر بیان برخی از وظایف معمول از این کلید می باشد.
فشار دادن کلید براي انجام
کلید هاي جهتی
بالا-پایین- چپ- راست
انتقال مکان نما یا انتخاب یا خط فاصله در جهت فلش مربوطه ، در صفحات
وب، حرکت در جهت فلش
حرکت مکان نما به ابتداي خط و یا رفتن به بالاي صفحه وب Home
حرکت مکان نما به انتهاي خط و یا انتقال به انتهاي صفحه وب End
انتقال به بالاي سند Ctrl +Home
انتقال به انتهاي سند Ctrl +End
انتقال مکان نما به یک صفحه بالاتر به اندازه ي یک صفحه نمایش Page up
انتقال مکان نما به یک صفحه پایین تر به اندازه ي یک صفحه نمایش Page Down
Delete
حذف کاراکتر بعد از مکان نما ، و یا متن انتخاب شده و در ویندوز ، پاك کردن
آیتم انتخاب شده و انتقال آن به سطل بازیافت
Insert
غیرفعال کردن حالت درج و یا در .وقتی حالت قرار دادن است ، متن است که
شما نوع در مکان نما وارد می شود .وقتی حالت درج خاموش است ، متن است
که شما نوع جایگزین کاراکتر دیگر.
􀋺􀋺
استفاده از قسمت عددي صفحه کلید
در قسمت عددي صفحه کلید اعداد 0 تا 9 ، عملگرهاي ریاضی شامل جمع (+) ، تفری ق (-) ، ضر ب (*) ،
تقسیم (/) و نقطه اعشار(.) تعبیه شده است. چیدمان و ترکیب این کلید ها همانند چیدمان کلیدهاي ماشین
حسابهاي مرسو م است. ک اراکترهاي قسمت عددي صفحه کلید در دیگر قسمت هاي صفحه کلید نیز تکرار
شده و وجود دارند. با وجود این تکرار مزیت قسمت عددي صفحه کلید در وارد نمودن اعداد و انجام محاسبات
ریاضی، با سرعت بالا و تنها با یک دست است.
قسمت عددي صفحه کلید
Num توجه داشته باشید که براي استفاده از قسمت عددي صفحه کلید و وارد کردن اعداد، بایستی کلید
قفل اعداد) را بفشارید تا چراغ کوچک آن بر روي صفحه کلید روشن شود. اکثر صفحه کلیدها داراي )Lock
یک چراغ براي نمایش دادن روشن بودن یا خاموش بودن این وضعیت هستند. اگر توجه بیشتري به قسمت
عددي داشته باشید خواهید دید که علاوه بر وظایف عددي یا محاسباتی که در روي کلید ها تعبیه شده است
بدین معنی Num Lock وظایف ناوبري نیز همزمان در کنار این کلید هاي وجود دارند. روشن بودن کلید
است که وظیفه قسمت عددي صفحه کلید ورود اعداد و ا نجام محاسبات ا ست و در مواق عی که این چراغ
خاموش باش د بدین معنی است که وظیفه قسمت عددي صفحه کلید بر روي کلید هاي ناوبري تنظیم است و
از کلید هاي قسمت عددي به ازاي وظیفه دوم آنها می توانید بهره ببرید و به عنوان کلید هاي ناوبري استفاده
کنید.
􀋺􀋻
سه کلید عجیب و غریب
تا اینجا، تقریبا در خصوص هر کلیدي که به احتمال زیاد استفاده کرده اید یا ممکن است استفاده کنید بحث
: PrtScn کرده ایم. اما بیایید براي کنجکاوي هم که شده، نگاهی به 3 کلید مرمو ز صفحه کلید یعنی
بیاندازیم. Pause/Break و Scroll Lock ،(Print Screen)
تهیه چاپ از صفحه نمایش: PrtScn (Print Screen)
سالها پیش، وظیفهي این کلید همان چیزي بود که از معنی آن بر میآید. یعنی با فشردن این کلید، تصویر یا
متنی که بر روي صفحه نمایش دیده میشد، به چاپگر ارسال میگردید و بر روي کاغذ چاپ میش د. اما
یا ویندوز 7 ،با XP امروزه با تغییر سیستم عامل، عملکرد این کلید تغییر یافته است. بدین معنی که در ویندوز
تصویري که در حال نمایش در مانیتور شماست، به صورت یک فایل عکس در کلیپ ، PrtScn فشردن کلید
نقاشی)ویند وز یا هر برنامه ) Paint برد ذخیره میشود. اکنون می توانی د در یک برنامهي پردازش تصویر مثل
،(Paste) گرافیکی د یگر که قابلیت ورود و نمایش ت صویر را دارد، تصویر ذخیره شده در کلیپ برد را بچسبانید
و Edit یا از طریق منوي (Shift +insert) یا (Ctrl +V) کردن با استفاده از کلید هاي (Paste) عمل
قابل انجام است. Paste گزینهي
SysRq (System Request) ، گنجانده شده است PrtScn آیتم مبهمتري که به صورت اشتراکی با کلید
است. از نظر تاریخی، طراحی و گنجاندن این کلید به عنوان "درخواست سیست م" بو د اما این دستور و این
عملکرد در ویندوز گنجانده نشده و کارایی ندارد.
نکته:
به جاي ذخیره شدن تصویرکل صفحه نمایش در کلیپ برد، باعث ذخیره شدن تصویر Alt+Prtscn فشردن
پنجره فعال در کلیپ برد میشود.
ScrLk (or Scroll Lock)
داراي وظیفه اي نیست. مگر اینکه در برنامه ي خاصی وظیفه Scroll Lock معمولا در اکثر برنامه ها، کلید
اي براي آن تعریف شده باشد. معمولا بر روي اکثر صفحه کلی د ها یک چراغ کوچک براي نشان دادن روشن
تعبیه شده است. Scroll Lock بودن یا خاموش بودن حالت
Pause/Break
معمولا از این کلید به ندرت استفاده میشود. در ب رخی از برنامه ها ي قدیمی تر، فشردن این کلید توق ف
موقتی روند انجام کاري را منجر میشد. البته ممکن است در برنامه خاصی هنوز هم این کلید همان وظیفه را
باعث توقف کامل روند اجراي (Ctrl +Pause/Break) Ctrl دارا باشد. همچنین این کلید در ترکیب با کلید
کار م یگردد. از برنامه هایی که هنوز هم عملکرد هاي یاد شده را در مورد این کلید دارند میتوان به زبانهاي
برنامه نویسی اشاره کرد.
􀋺کلیدهاي اضافی دیگر
معروف (Multimedia) برخی از صفحه کلیدهاي مدرن امروزي که با نام ص فحه کلید هاي چند رسانه اي
هستند . این کلیدهاي اضافه (Hot keys) " شده اند داراي کلید هاي اضافهاي با اصطلاح "کلید هاي داغ
و ... Media Player معمولا براي دسترسی سریعتر کاربر و کنترل آسانتر برنامه هاي چند رسانه اي مانند
تعبیه شده اند. علاوه بر کلید هاي کنترل برنامه هاي چند رسانه اي کلید هاي دیگري از قبیل: کلید ماشین
حسا ب ، مرورگر فایل ، ک م و زیاد کردن صدا ، چرخ مرورگر و ... بر روي این گونه صفحه کلید ها وجود دار د.
البته براي کارایی کامل این کلید هاي اضافی، لازم است که راه انداز صفحه کلید مربوطه نصب شده باشد.
همچنین براي اطلاعات بیشتر در مورد این گونه کلید هاي اضافی میتوانید به دفترچه راهنماي صفحه کل ید
خود یا وبسایت شرکت تولید کننده صفحه کلید مراجعه کنید.
نکات مفید
از آنجای ی که امروزه، کامپیوتر و محاسبات کامپیوتري بخشی از زندگ ی ما شده است و ناگزی ر از استفاده
کامپیوتر م ی باشیم، مورد توجه قرار دادن چند موضوع ظریف و مهم که در ادامه به آنها اشاره مینم اییم
میتواند به جلوگیري از استرس ، عدم اتلاف وقت و جلوگیري از دردهاي بدن و به و جود امدن شرایط بد
جلوگیري کند.
􀋺􀋽
اخت کلید میانبر، براي اجراي برنامه ها:
علاوه بر کلید هاي میانبري که در هر برنامه، براي اجراي قسمت هاي مختلف تع ریف شده است، میتوان
یا ویندوز 7 تعریف کرد. XP کلید هاي میانبرجدیدي براي اجرا کردن برنامه هاي مختلف در ویندوز
اجرا نمودن برنامه ها از طریق کلید میانبر بسیار ساده تر از اجراي آنها از طریق ماوس یا صفحهي لمسی
است. (Touch pad)
براي این کار، طبق مراحل زیر عمل نمایید:
-1 قبل از هرکاري تصمیم خود را در مورد کلید هاي میانبري که میخواهید به برنامه خاصی اختصاص دهید
انتخاب نمایید.
-2 به محل قرار گرفتن فایل اجرایی برنامه مورد نظر رفته و بر روي برنامه اجرایی مورد نظر، کلیک سمت
راست نمایید.
مربوط به آن برنامه اجرایی باز خواهد شد. در آن پنجره باز (Properties) -3 پنجره محاوره اي خصوصیات
قرار (Shortcut key) رفته و مکان نما را در محل خالی مربوط به گزینهي (Shortcut) شده، به سربرگ
دهید.
-4 حال باید کلید هاي میانبر مربوطه را یکی پس از دیگري فشار دهید. البته به طور پیش فرض، اگر شما در
را به Ctrl + Alt خود ویندوز کلید هاي ، (S این کادر تنها یک کلید را اختصاص دهید (براي مثال کلید
صورت خودکار به ابتداي کلید مربوطه به عنوان کلید هاي میانبر اضافه خواهد نم ود و در نهایت کلید هاي
کلید هاي میانبر براي برنامهي مربوطه خواهد شد. (Ctrl + Alt + S) میانبر
نیز براي ترکیب و استفاده در کلید هاي میانبر استفاده نمایید. Shift از کلید Alt و Ctrl علاوه بر کلید هاي
􀋺􀋾
به علاوه کلید هاي دیگر میتوانید به عنوان ترکیب کلید Shift و Alt و Ctrl پس به طور کلی از ترکیب
میانبر استفاده نمایید.
به عنوان مثال:
Ctrl + Alt + E
Ctrl + Shift + B
Shift + Alt + W
توجه داشته باشید که اگر برنامه اي که براي اجراي آن کلید میانبر اختصاص میدهید، خود داراي کلید میانبر
از قبل تعریف شده باشد، اولویت اجرا و پذیرش کلی میانبر با کلید هاي میانبر خود برنام ه است و کلیدهاي
تعریف شده توسط شما عمل نخواهد کرد.
نکته:
توجه داشته باشید که از کلید هاي زیر براي تعریف کلید میانبر نمیتوانید استفاده کنید. þ
Esc, Enter, Tab, Spacebar, PrtScn, Shift, Backspace
براي باز کردن پوشه ها یا فایل ها نیز میتوانید از کلید هاي میانبر استفاده نمایید. þ
استفاده از صفحه کلید را آسان کنید:
جالب است بدانید براي کنترل ماوس نیز میتوانید از صفحه کلید استفاده کنید و حتی از ماوس براي فشردن
کلید هاي ترکیبی استفاده کنید.
ویندوز 7 استفاده از کامپیوتر را بسیار آسان کرده و کنترل ریزترین قسمت ها را از قلم نیانداخته است.
مراحل زیر دنبال کنید: (Ease of Access Center) براي دسترسی به قسمت مرکز دسترسی آسان
را باز کنید. Ease of Access Center رفته و قسمت Control Panel -1 به
در پنجره باز شده قسمت هاي زیر وجود دارند که به توضیح هر کدام میپردازیم.
Turn on Mouse Keys ·
فعال کردن این گزینه باعث امکان استفاده از کلید هاي جایگزین ماوس که بر روي صفحه کلید قرار دارند
میشود. بدین معنی که در محیط ویندوز میتوانید از این کلیدها به جاي ماوس استفاد ه کنید و از کلید هاي
جهتی و همچنین کلید هاي جهتی در قسمت عددي صفحه کلید براي جابهجایی نشانگر ماوس استفاده کنید.
Turn on Sticky Keys ·
این گزینه ویژگی چسبان کلید ها را فعال می ساز د. فعال بودن کلید هاي چسبان براي آس ان تر شدن اعمال
را (Ctrl + Alt + S) و فشردن کلید هاي میانبر است. براي مثال زما نی که بخواهید کلیدهاي ترکیبی
را فشرده و رها Ctrl بفشارید، به جاي اینکه هر سه کلید را یکی پس از دیگري فشرده و نگه دارید، ابتدا کلید
را می فشارید. S را فشرده و رها نموده و سپس کلید Alt نموده، کلید
این ویژگی نگرانی در مورد اینکه آیا هردو و یا هر سه کلید هاي ترکیبی فشرده شده اند یا نه را برطرف
میسازد. همچنین براي کسانی که داراي معلولیت هاي حرکتی در دستها و انگشتان هستند و در فشردن کلید
هاي ترکیبی مشکل دارند، مفید خواهد بود.
در Notification area روشن و فع ال باشد، یک نش انگر در قسمت Sticky Keys مادامی که ویژگی
ویندوز، براي مطلع سازي کاربر از فشردن کلید ها و تغییر تنظیمات جدید، نمایش داده خواهد شد. Taskbar
􀋺􀋿
Ctrl , Alt , Shift, فعال باشد، حین فشردن یکی از کلید هاي Sticky Keys همچنین مادامی ویژگی
یک بیپ از کامپیوتر خود به منظور دریافت و پذیرش کلید فش رده شده و آماده بودن براي دریافت Winkey
کلید بعدي از ترکیب کلیدهاي میانبر بعدي از کامپیوتر خود خواهید شنید.
Turn on Toggle Keys ·
این ویژگی براي فعال نمودن اعلام هشدار(بیپ) از طرف کامپیوتر مبنی بر روشن یا خاموش شدن وضعیت
است. با هر بار روشن یا خاموش نمودن کلیدهاي Caps Lock و Scroll Lock و Num Lock کلید هاي
یاد شده یک بیپ از طرف کامپیوتر مبنی بر دریافت و پذیرش کلید فشرده شده خواهید شنید.
Turn on Filter Keys ·
این ویژگی براي فیلترکردن و نادیده گرفتن فشارکلیدهاي تکر اري در تکرار ها ي سریع و همچنین براي
نادیده گرفتن کلیدهایی است که غیر عمدي یا عمدي براي مدتی، مثلاً چند ثانیهي مداوم فشرده و پایین نگه
داشته م یشوند. با فعال کردن این ویژ گی، ویندوز این کلیدهاي تکر اري را فیلتر ک رده و از پذیرش آنها
خودداري مینماید.
زیر خط دار کردن کلید هاي میانبر و کلید هاي دسترسی:
Underline keyboard shortcuts and access keys:
این گزینه براي سهولت استفاده از صفحه کلید و کلید ها ي میانبر در جعبه هاي محاوره اي میباش د. به این
ترتیب که در گزینه هاي مربوطه کلید هاي میانبر که موجب دسترسی و اجراي آن گزین ه می شوند به صورت
زیر خط دار مشخص میگردند.
Prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the
screen
این گزینه باعث جلوگیري از تغییر چیدمان هنگام جابجایی به کناره هاي صفحه نمایش میگردد.
(On-Screen Keyboard) : تایپ، بدون استفاده از صفحه کلید
On-Screen جالب است بدانید، براي ورود اطلاعات، به جاي تکیه بر صفحه کلید، م یتوانید ا ز برنامه ي
استفاده کنید، این برنامه که یک رابط ورود اطلاعات و جایگزین صفحه کلید است در ویندوز Keyboard
و ویندوز 7 گنجانده شده است. این برنامه شبیه یک صفحه کلید استاندار با تمامی کلید هاي استاندار XP
است که بر روي صفحه نمایش ظاهر میگردد.
زمانی که این برنامه اجرا شود، میتوانید با استفاده از م وس یا دیگر دستگاه ه اي ورودي اشارهگ ر از این
صفحه کلید استفاده نمایید.
􀋺􀌀
را تایپ کرده و اجرا OSK دستور Run یا ویندوز 7 براي اجراي این برنامه میتوانید در منوي XP در ویندو ز
نمایید.
رفته و در قسمت Control Panel براي اجراي این برنامه در ویندوز 7 ابتدا به
را اجرا کنید. On Screen Keyboard ، Ease of Access center
چند حالت ب راي ورود اط لاعات و تایپ وجود دارد که در زیر به شرح انواع On Screen Keyboard در
در Options حالات م یپردازیم: (در ویندو ز 7 دسترسی براي تغییر در بین حالتهاي زی ر با استفاده از دکمهی
می باشد) OSK برنامه
حالت تایپ و ورود اطلاعات شرح و توضیح
براي تایپ، با ماوس یا ابزار اشارهگر دیگر بر روي کلیدها، باید کلیک کنید. Click on keys
Hover over keys
براي تایپ باید با ماوس یا یک ابزار اشارهگر دیگر به اندازه زمان خاص از
پیش تعریف شده (که قابل تنظیم میباشد) بر روي کلید مورد نظر رفته و
اشارهگر را ثابت نگه میدارید، پس از گذشت زمان از پیش تعریف شده، کلید
به صورت خودکار فشرده در نظر گرفته میشود. در این حالت نیازي به کلیک
نیست و پس از گذشت از مراح ل گفته شده ، کلید فشرده در نظر گرفته
میشود.
Scan through keys
اسکن در بین کلید ها- در این حالت ویندوز در حال اسکن کردن و گذر از
میباشد، بدین صورت که OSK روي کلید هاي نمایش داده شده در برنامه
قسمت (Spacebar با فشار یک کلید به خصوص از قبل تعریف شده( مثلا
گذر اسکن ویندوز را محدود تر می نمایید تا به کلید مورد نظر رسیده و آنرا
انتخاب نمایید.
: On-Screen Keyboard نکاتی در مورد
را تیک زده باشید هنگام فشرده شدن کلید خاصی براي ایجاد click sound * اگر حالت کلیک صدا دار
اطمینان در گاربر از فشرده شدن کلید مورد نظر صداي کلیک را خواهید شنید.
Turn on numeric key pad حالت انتخاب Options از قسمت OSK * براي فعال شدن قسمت عددي
را فعال نمایید.
Text * براي پیش بینی کردن و پیشنهاد دادن کلمات از طرف ویندوز براي تایپ سریعتر گزینهي
را فعال نمایید. در این حالت ویندوز کلمه اي را شما در حال تایپ حروف ابتدایی آن هستید prediction
حدس زده و به شما پیشنهاد میدهد.
توجه:
در حالت پیش فرض قسمت پیش بینی و پیشنهاد متن تنها در زبان هاي انگلیسی، فرانسوي، ایتالیایی، آلمانی
و اسپانیایی کارایی دارد و براي فعال کردن امکان پیش بینی متن به غی ر از زبانهاي ی اد شده باید در قسمت
مربوط به زبان ویندوز 7 قسمت هاي مربوط به زبان هاي اضافی را نصب نمایید
گنجانده نشده است. Home Basic قسمت پیش بینی متن در ویندوز 7 نسخه
􀋺􀌁
کلکسیون کلید هاي میانبر:
حالا وقت آن رسیده است با لیست کامل کلید هاي میانبر آشنا شویم.کلیدهاي میانبر در لیست هاي مختلف با
توجه به مور د استفاده دسته بندي شدهاند. همچنین برخی از کلیدهاي میانبر با توجه به برنامه های ی که در آن
برنامه کاربرد دارند و به طور گسترده استفاده میشوند توضیح داده شده و یا اشاره شده است.
کلیدهاي میانبر عمومی در ویندوز:
کلید میانبر معادل دستور شرح وظیفه
Help F1
نمایش راهنما و کمک ویندوز با کمی آشنایی با زبان انگلیسی از کمک ویندوز
میتوانید استفاده کنید.
Copy Ctrl +C
کپی آیتم هاي انتخاب شده و بردن به حافظهي کلیپ بورد مثل کپی کردن متن
یا کپی کردن فایل
Cut Ctrl +X
برش آیتم هاي انتخاب شده و بردن به حافظهي کلیپ بورد مثل برش دادن
متن یا برش دادن فایل
Paste Ctrl +V
بازیابی و چسباندن آخرین آیتم کپی شده یا برش داده شده از کلیپ بورد به
محل فعلی مکان نما
لغو آخرین عمل انجام شده، هر عملی شامل کپی کردن یا تغییرنام و یا غیره . . . Undo Ctrl +Z
Redo Ctrl +Y
انجام دوباره آخرین عمل لغو شده، هر عملی شامل کپی کردن یا تغییرنام و یا
غیره . . .
Delete Delete
حذف آیتم انتخاب شده و انتقال آن به سطل بازیافت(زباله) ویندوز - حذف
موقت و قابل بازیابی
Shift +Delete
Shift
+Delet
e
حذف آیتم انتخاب شده بدون انتقال آن را به سطل زباله- حذف دائم و غیر قابل
بازیافت
تغییر نام آیتم انتخاب شده مثل تغییر نام فایل Rename F2
حرکت مکان نما به ابتداي کلمه بعدي به خصوص در برنامه هاي پردازش متن، + Ctrl کلید جهتی راست
و یا غیره . . Winword مثل
حرکت مکان نما به ابتداي کلمه قبلی به خصوص در برنامه هاي پردازش متن + Ctrl کلید جهتی چپ
حرکت مکان نما به ابتداي پاراگراف بعدي به خصوص در برنامه هاي پردازش + Ctrl کلید جهتی پایین
متن
حرکت مکان نما به ابتداي پاراگراف قبلی به خصوص در برنامه هاي پردازش + Ctrl کلید جهتی بالا
متن
Ctrl یکی از کلید هاي جهتی
انتخاب به صورت بلوك، بلوك از متن +Shift +
انتخاب بیش از یک آیتم در یک پنجره و یا بر روي دسکتاپ و یا انتخاب و Shift + یکی از کلید هاي جهتی
بلوك کردن متن در یک فایل متنی
􀋺􀌂
یکی از کلید هاي +Spacebar
Ctrl + جهتی
و Ctrl انتخاب چند آیتم مجزا که در کنار هم نیستند.(معادل نگهداشتن کلید
انتخاب آیتم ها با کلیک ماوس)
انتخاب کل آیتم ها یا انتخاب کل متن یا . . . Select All Ctrl +A
جستجوي فایل یا پوشه در درایو هاي کامپیوتر F3
نمایش خصوصیات () مربوط به آیتم انتخاب شده Properties Alt +Enter
بستن پنجره یا بستن برنامه یا خروج از برنامه Close Alt +F4
باز کردن منوي مربوط به آیتم هاي پنجره فعال Alt +Spacebar
یا Ctrl +F4
Crtl+W
بستن سند فعال (در برنامه هایی که امکان باز کردن چند فایل به صورت
همزمان وجود دارد) یا پنجره فعال
سوئیچ بین پنجره ها یا برنامه هاي باز Alt +Tab
Ctrl +Alt +Tab
استفاده از کلیدهاي جهت دار و انتخاب از بین پنجره ها یا برنامه هاي باز براي
سوئیچ کردن
چرخ اسکرول
تغییر اندازه آیکونها در دسکتاپ ویندوز Ctrl + ماوس
+Tab
با استفاده از ویژگی ،Task Bar چرخش در بین پنجره ها یا برنامه هاي باز
3 بعدي ویندوز 7 Aero
Ctrl + +Tab
استفاده از کلیدهاي جهت دار و انتخاب از بین پنجره ها یا برنامه هاي باز براي
3 بعدي Aero سوئیچ کردن با استفاده از ویژگی
Alt +Esc
به ترتیب زمان باز شدن Task Bar چرخش در بین پنجره ها یا برنامه هاي باز
پنجره ها یا برنامه ها
F6 حرکت در بین حالتهاي انتخاب یک پنجره و یا حرکت در قسمت هاي مختلف
Desktop
Windows Explorer انتخاب و نمایش لی
امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتینام ارسال کننده: هر روز آخرین خبر استخدامی را برات اس ام اس میفرستیم

سلام وقت بخیر

اگه تمایل داری هر روز آخرین اخبار استخدامی شرکت ، سازمان های دولتی را دریافت کنی

می تونی به لینک زیر جهت فعال سازی بری

http://sms.mida-co.ir/newsletter/6/estekhtam
1393/10/9 || 4:10


نام ارسال کننده: دریافت پنل رایگان به همراه خط اختصاصی با پیش شماره 50005

باسلام خدمت شما مدیر عزیز

جهت ثبت نام پنل اس ام اس رایگان با همراه خط اختصاصی با پیش شماره 50005 می توانید به آدرس

http://50005.mida-co.ir

مراجعه نمائید.

منتظر حضور گرمتون هستیم

mida-co.ir
1393/9/7 || 2:15


نام ارسال کننده: پیشنهاد یک کسب کار هوشمندانه

با سلام خدمت شما

این پیام احتمالا آینده ی تجاری شما را متحول خواهد کرد

شما می توانید با حداقل سرمایه ی اولیه ،

صاحب جامع ترین مرکز فروشگاهی و خدماتی شهرتان شوید

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت WWW.IBP24.ORG مراجعه نمایید
1393/8/26 || 1:25


نام ارسال کننده: سامانه پیامک

با سلام خدمت شما مدیر محترم
شما می توانید با عضویت در طرح همکاری فروش پنل و خطوط پیامکی از بازدید کننده وبلاک خود درآمد کسب کنید
ابتدا وارد آدرس زیر شوید و مراحل ثبت نام رو کامل نمائید
http://sms.mida-co.ir/hamkar
سپس وارد پنل کاربری شوید و از قسمت شبکه فروش و بازاریابی کد های مربوط به فروش پنل را در سایت خود قراردهید بعد از معرفی هر کاربر به شما 25 درصد سود فروش داده می شود
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمائید
mida-co.ir
info@mida-co.ir
1393/7/2 || 1:36


نام ارسال کننده: سامانه پیامک

با سلام خدمت شما مدیر محترم

برای داشتن یک سامانه حرفه ای و رایگان همین حالا اقدام نمائید. سامانه sms5002.ir به شما یک پنل پیامک کاملا اختصاصی رایگان می دهد با این سامانه پنل ارتباطی جدیدی بین سایت و کاربران خود آغاز کنید. برای فعال سازی همین حالا اقدام نمائید.

جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمائید

sms5002.ir/register.php
1393/4/20 || 3:57


نام ارسال کننده: رزرو هتل با 50 درصد تخفیف


رزرو هتل شیراز ، کیش ، قشم ، مشهد و تمام نقاط با 50 درصد تخفیف

لینک رزرو هتل بشه به egardesh.com

شماره تماس : 021-44151435 و 44155227-021مشاهده اطلاعات بیشتر در www.egardesh.com

سامانه رزرواسیون مهر

راحت ، ارزان و با اطمینان خرید کنید
1392/2/25 || 15:59


نام ارسال کننده: مهاجرت ويزا تور مسافرت صرافي

پيشنهاد ويژه مدير وبلاگ به بازديد كنندگان:سايت مجله خبري ايراني مهاجريست بهترين سايت اطلاع رساني از آخرين اخبار و مقالات و بانك اطلاعات در ضمينه هاي:

1. راهنماي مهاجرت, شرايط مهاجرت و دريافت ويزا

2. معرفي تورهاي مسافرتي معتبر

3. معرفي صرافي هاي معتبر

4. معرفي مراكز اقامتي, هتلها, مراكز خريد و جاذبه هاي توريستي تمام كشورها

5. راهنماي اخذ بورس تحصيلي رايگان از كشورها

6. معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي

و هزاران مطلب و اخبار به روز در ارتباط با صنعت گردشگري و توريسم, آموزش, تجارت و ... در اختيار بازديدكنندگان قرار ميدهد.حتما از اين سايت جذاب بازديد نماييد.

WWW.MOHAJERIST.COM
1391/8/9 || 22:11


مطالب گذشته

» کلیدهاي میانبر در ویندوز XP و SEVEN »» یکشنبه 31 اردیبهشت 1391